Co nas wyróżnia

SZTUKA UCZENIA SIĘ

 

Program powstał w 2004 roku i od tego czasu jest realizowany w naszej szkole, jego autorem jest mgr Marzena Bielewicz.

Jak wiadomo na kształcenie składają się dwa procesy: nauczanie i uczenie się.
O ile proces nauczania jest dobrze znany i wciąż udoskonalany, o tyle z procesem uczenia się jest trochę gorzej. Trwają intensywne badania w tej dziedzinie i jeszcze wiele kwestii wymaga wyjaśnienia. Pewne jest natomiast, że proces uczenia się jest równie ważny podczas kształcenia jak nauczanie.

Przejście z etapu nauczania zintegrowanego w klasach młodszych do nauki w klasach starszych wiąże się z pewnymi sytuacjami stresującymi. Obszerność treści nauczania w tym etapie wymusza posiadanie umiejętności organizowania materiału w celu lepszego przyswajania go, przechowywania w pamięci, a potem odtwarzania go w odpowiednim momencie.

Nabycie tych umiejętności wymaga uświadomienia sobie pewnych mechanizmów ułatwiających uczenie się, no i oczywiście wielu ćwiczeń.
Ważność tego tematu przesądziła o zainteresowaniu się nim. Program ten adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI.

 

W czasie zajęć zajmujemy się następującymi zagadnieniami:

 

a) poznanie podstawowych zasad skutecznego uczenia się, ćwiczenie koncentracji uwagi,

b) poznanie preferowanego stylu (stylów) uczenia się,

c) nabycie umiejętności angażowania w poznanie nowych treści całego mózgu i wszystkich zmysłów,

d) uświadomienie, jak ważna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem i wypełniania poleceń,

e) nabycie umiejętności robienia notatek,

f) opanowanie sztuki skutecznego zapamiętywania,

g) rozwijanie twórczego myślenia,

h) nabycie umiejętności tworzenia i pisania opowiadań,

i) poznanie optymalnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych sprzyjających uczeniu się oraz nabycie umiejętności powtarzania.

 

Do treści, które realizujemy, uczniowie czasem wracają w późniejszych klasach, pod warunkiem, że zachowali zeszyty z najważniejszymi informacjami, kartami pracy, mapami pamięci itp.

 

W ŚWIECIE MATEMATYKI

 

W świecie matematyki – zajęcia angażujące i dostosowane do wieku uczniów, dzięki którym zaczynają dostrzegać matematykę wokół siebie. Uczniowie otrzymują rzetelnie ugruntowane podstawy matematyki oraz rozwijają umiejętności matematycznego myślenia poprzez między innymi: gry, zabawy, zagadki logiczne, pracę z iPadami. Są zmotywowani, ponieważ nauka jest ZABAWĄ.

 

TUTORING

 

W pracy z uczniami stosujemy tutoring, którym stopniowo obejmujemy coraz większą grupę dzieci i młodzieży. Taki sposób pracy w relacji indywidualnej „jeden na jeden” wzmacnia samodzielność ucznia, odpowiedzialność i umiejętność wykorzystywania mocnych stron do rozwijania talentów oraz pokonywania słabości. Tutoring motywuje do stałego rozwoju i daje możliwość budowania indywidualnej ścieżki w atmosferze zaufania i szacunku. Większość naszych nauczycieli to certyfikowani tutorzy.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA i PEDAGOGICZNA

 

W szkole zajmujemy się szeroko pojętą pomocą psychologiczną i pedagogiczną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzimy indywidualne rozmowy terapeutyczne, staramy się pomagać w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzimy zajęcia i warsztaty w klasach. Realizujemy wiele zajęć psychoedukacyjnych z elementami terapii dla dzieci, które mają opinie i/lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznych (między innymi – Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia terapii pedagogicznej). W swojej pracy staramy się służyć nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, uczestniczymy też w wielu rozmowach z rodzicami. Uczniowie mogą zwrócić się do nas po pomoc i wsparcie w różnych sprawach. Staramy się rozmawiać o problemach, a także w bezpieczny i konstruktywny sposób rozwiązywać konflikty. W tym celu często korzystamy z technik mediacji, ponieważ wielu naszych nauczycieli jest również mediatorami. Wśród uczniów także są mediatorzy, z którymi pracujemy nad stworzeniem zespołu mediatorów rówieśniczych. Rodzice naszych uczniów mogą skorzystać z porady i konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących ich dzieci. Analizujemy orzeczenia i opinie psychologiczne, pomagamy w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Działamy w zespole wspierającym, który ma na celu zapewnienie jak najlepszej opieki uczniom z różnymi potrzebami. Współpracujemy również z nauczycielami w zakresie dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów posiadających opinie psychologiczne. W obszarze diagnozy intelektu i przyczyn trudności szkolnych ściśle współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Budujemy i utrzymujemy relacje z ciekawymi, wartościowymi, naszym zdaniem, ludźmi z obszaru psychoedukacji, tak by dzieci w naszej szkole mogły czerpać jak najwięcej z ich wiedzy i doświadczenia.