Projekty sceniczne

PROJEKTY SCENICZNE  (program autorski)

Głównym  celem projektów scenicznych jest nabywanie kompetencji  społecznych niezwykle przydatnych w życiu codziennym młodych ludzi.

Projekty te w nieprzeciętny sposób wpływają na  integrację całej naszej społeczności.

 

OPŁATEK

Zimowy Koncert Opłatkowy stanowi spójny spektakl.

Treści zawarte w realizowanych przedstawieniach odwołują się do wartości uniwersalnych zawartych w literaturze pięknej.

Uczniowie klasy 6 – po szeregu ćwiczeń przygotowujących do publicznych wystąpień, stają się głównymi bohaterami spektaklu.

Uczniowie klas 0-5 i 7-8 – przygotowują układy choreograficzne stanowiące cenne uzupełnienie treści przedstawień.

Rodzice – uczestniczą w tworzeniu kostiumów oraz włączają się w działania artystyczne towarzysząc dzieciom w partiach chóru lub w nagraniach muzycznych.

Absolwenci – kontynuują swoje zamiłowanie do sztuki przyłączając się w różnorodnej formie do realizacji spektakli.

Nauczyciele – asystują dzieciom podczas prób, wspierają ich działania  artystyczne i organizacyjne.

 

FRANCISZEK

Wiosenny Koncert Świętego Franciszka to różnorodna w formie interpretacja artystyczna inspirowana wybranym tematem przewodnim.  

Uczniowie klasy 8 – dokonują wyboru tematu przewodniego,  przygotowują scenariusz uroczystości i prowadzą konferansjerkę.

Uczniowie klas 0-7 – przygotowują na zadany temat krótki utwór sceniczny o nieograniczonej formie artystycznej.

Rodzice – uczestniczą w tworzeniu kostiumów.

Nauczyciele – asystują dzieciom podczas wyboru formy scenicznej, układania scenariusza wystąpienia, wspierają ich działania  artystyczne i organizacyjne.

 

Droga od pomysłu do finalizacji projektu scenicznego, to proces podczas którego stawiamy wiele zadań:

  • wymagających umiejętności organizacyjnych,
  • aktywizujących podejmowanie negocjacji , argumentacji, kompromisów,
  • uaktywniających potrzebę planowania,  odpowiedzialności, terminowości, wywiązywania się  z  podjętych zobowiązań,
  • kształtujących postawy otwartości na wielość rozwiązań problemów,
  • przygotowujących do  umiejętności prezentacji na szerszym forum,
  • uczących współdziałania w zróżnicowanej  grupie społecznej,
  • wyzwalających artystyczną aktywność w dziedzinie śpiewu, tańca, gry na instrumentach, gry aktorskiej, działań plastycznych, literackich.

Podjęte starania w realizacji zadań twórczych integrują całą społeczność szkolną, ponieważ twórczy wkład mają  tu dzieci, młodzież, rodzice, absolwenci  i nauczyciele!

 

Autor programu: Małgorzata Polczyk